Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden zoals geformuleerd door de Beroepsvereniging voor Kinesiologie (BvK) heb ik aangepast en gepersonaliseerd, de volgende voorwaarden zijn ook bij mijn praktijk Freedom of Choice van toepassing.


Artikel 1,Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (...) Een Erkend Kinesioloog (EK): therapeut, lid van de Beroepsvereniging voor Kinesiologie, handelende als zelfstandig gevestigd kinesioloog; Cliënt: degene aan wie door de EK advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers; Praktijkadres: de locatie waarop (of van waaruit) de praktijk van de EK wordt uitgeoefend; De kinesioloog kan het advies ook op het bezoekadres van de cliënt geven, dan is het praktijkadres het adres waar de therapeut voor afspraken te bereiken is. De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: Therapeut, Cliënt, en Praktijkadres.

Artikel 2,Algemeen
De therapeut geeft advies aan de cliënt op (vanuit) het als zodanig opgegeven praktijkadres. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3,Basis
De therapeut adviseert de cliënt na een intakegesprek op basis van testresultaten. Bij de start van de eerste testbehandeling gaan de therapeut en de cliënt een overeenkomst aan, waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4,Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn (de therapeut niet kan ontvangen) dient hij de therapeut hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt korter dan een etmaal (24 uur) voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de therapeut geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de therapeut gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. zie onderaan voor meer specifieke informatie.

Artikel 5,Tariefstelling
Kosten zijn 70 euro per consult, dan tussen 50 min - 60 min duurt.

Artikel 6,Betaling
Tenzij anders is overeengekomen betaalt de cliënt aan de therapeut voor ieder consult direct na afloop daarvan, contant of per pinautomaat, zulks tegen overgave van een door de therapeut ondertekende kwitantie of een getekende nota met de tekst "voldaan".

Artikel 7,Declaraties
Indien de therapeut en de cliënt, in afwijking van artikel 6 overeenkomen dat wordt betaald op declaratiebasis, is de cliënt gehouden om binnen de op de nota gestelde termijn van tenminste 14 dagen na de declaratiedatum het verschuldigde over te maken op de door de therapeut aangegeven bank/postgirorekening.

Artikel 8,Verschuldigdheid
Voor de bepaling van hetgeen door of met betrekking tot de cliënt te eniger tijd aan de therapeut verschuldigd is, zijn de boeken en de administratie van de therapeut bepalend, zulks behoudens tegenbewijs. Bezwaren tegen de hoogte van het behandelingsbedrag schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 9,Aansprakelijkheid
Het advies van de therapeut is naar zijn aard resultaatgericht, zonder dat resultaat te garanderen. De therapeut sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de therapeut verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de therapeut. Op het handelen van de therapeut zijn de reglementen, waaronder het "Klachtrecht" van de SCAG van toepassing.

Artikel 10,
In de reglementen is ondermeer opgenomen het inzagerecht van de cliënt in het eigen dossier. Zie verder bij de link naar privacy.

Voor het afzeggen van een behandeling / balans gelden de volgende voorwaarden

 • binnen 24 uur en niet afgezegd: er wordt een rekening gestuurd van 70,=, de volledige kosten van een consult
 • binnen 24 uur met bericht: er wordt een rekening gestuurd van 50,=, ongeveer 75% van het consult
 • eerder dan 36 uur: geen rekening, met dank voor het tijdig afmelden, hoe eerder u afmeldt hoe meer u mij in de gelegenheid stelt iemand van de wachtlijst te waarschuwen dat er plaats is.

Voor het inschrijven bij een cursus gelden de volgende voorwaarden, indien men de cursus annuleert:

 • Administratiekosten en verblijfskosten worden nooit gerestitueerd.
 • Bij annulering tot acht weken voor de startdatum van de cursus wordt het desbetreffende gefactureerde cursusgeld voor 100 % van de prijs gerestitueerd.
 • Bij annulering tot zes weken voor de startdatum van de cursus wordt het desbetreffende gefactureerde cursusgeld voor 50% van de prijs gerestitueerd.
 • Bij annulering tot vier weken voor de startdatum van de cursus wordt het desbetreffende gefactureerde cursusgeld voor 25% van de prijs gerestitueerd.
 • Bij annulering binnen vier weken voor de startdatum van de cursus wordt het desbetreffende gefactureerde cursusgeld voor 0% van de prijs gerestitueerd.

Bescherming persoonsgegevens / AVG / privacy

 

 • Praktijk Freedom respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar cursisten. Bij de uitvoering van haar activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens dan ook van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Daarbij houdt Praktijk Freedom zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
 • Alle door de cursist verstrekte gegevens worden opgenomen in de administratie van Praktijk Freedom.  De gegevens worden gebruikt voor een verantwoord beheer en een verantwoorde bedrijfsvoering.
 • De cursist heeft het recht op inzage en waar nodig verbetering van de eigen gegevens.
 • Praktijk Freedom gebruikt de persoonsgegevens van de cursist niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verstrekt, tenzij een wettelijke regeling daartoe zou verplichten.Praktijk Freedom  verkoopt geen persoonsgegevens aan derden.

  Auteursrecht op door opleidingsinstituut (Praktijk Freedom) verstrekt lesmateriaal
 • Praktijk Freedom werkt naast de verplichte literatuur ook met eigen lesmateriaal. De auteursrechten op het gebruikte lesmateriaal berusten bij Praktijk Freedom, of bij de oorspronkelijke auteur (zoals Charles Krebs bij LEAP).
 • Voor de aan cursisten verstrekte kopieën geldt, dat deze alleen voor studiedoeleinden zijn te gebruiken. Gebruik in strijd met de auteursrechten en/of vermenigvuldiging van lesmateriaal (zowel geschreven, gepresenteerd als digitaal) zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende(n), is niet toegestaan.